Zásady ochrany osobních údajů

Víme, jak důležitá je ochrana osobních údajů, a proto jsme vytvořili dokument s názvem Zásady ochrany osobních údajů, ve kterém jsme popsali vše, co je pro vás důležité, zejména při vstupu na naše webové stránky. Vědět, že uplatňujeme zásady zákonného, spolehlivého a transparentního zpracování vašich osobních údajů.

Začněme však s několika definicemi, abychom mohli začít.
PDC
– Správce osobních údajů, kterým je TASKOPROJEKT S.A.
Ul. Mogileńska 50 61-044 Poznaň, Polsko.
GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Webové stránky – webové stránky patřící společnosti TASKOPROJEKT, pod kterými poskytujeme naše služby. Webové stránky jsou k dispozici na následující adrese www.taskoprojekt.com.pl.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost TASKOPROJEKT S.A.
Ul. Mogileńska 50 61-044 Poznaň, Polsko.

Jak se s námi můžete spojit
Pokud nás chcete kontaktovat a položit nám otázku, můžete tak učinit prostřednictvím info@taskoprojekt.com.pl nebo písemně na adrese TASKOPROJEKT S.A. ul. Mogileńska 50 61-044 Poznaň, Polsko.

Na této adrese budete kontaktovat osobu odpovědnou za ochranu údajů.

Účel, právní základ a doba zpracování údajů

V souvislosti se službami, které poskytujeme, zpracováváme vaše údaje pro různé účely. Můžeme je také zpracovat, když vstoupíte na naše webové stránky. Níže uvádíme všechny situace, kdy zpracováváme vaše údaje. Rovněž jsme uvedli rozsah těchto údajů a právní základ v souladu s ustanoveními GDPR.

 • údaje získané pomocí formuláře https://taskoprojekt.com.pl/cs/kontakt/  – na základě Vašeho souhlasu, pro účel přiměřený formuláři (odpověď na dotaz zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře) po dobu 3 let ode dne posledního kontaktu ohledně záležitosti, která je předmětem dotazu nebo do odvolání výše uvedeného souhlasu. Abychom mohli odpovědět na vaši otázku, zpracováváme údaje, jako jsou:
  • jméno a příjmení,
  • e-mail
  • název společnosti (nepovinné),
  • telefonní číslo
  • zpráva.
 • údaje získané pro plnění smlouvy – protože jsou nezbytné pro poskytnutí služby a pro informování o změnách a nových/obdobných službách TASKOPROJEKTU (tzv. přímý marketing vlastních služeb), které by Vás mohly zajímat, a to do doby ukončení spolupráce nebo odvolání souhlasu, a v případě údajů zpracovávaných pro daňové a účetní účely, atd. – do doby stanovené zvláštními právními předpisy.
 • údaje získané pomocí formuláře https://taskoprojekt.com.pl/kariera/ – údaje uchazečů o zaměstnání – v souladu se souhlasem vyjádřeným kandidátem s jejich zpracováním v rámci jednoho nebo více (budoucích) náborových procesů. Abychom mohli přijmout vaši žádost o zaměstnání, zpracováváme údaje, jako jsou:
  • jméno a příjmení,
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • údaje ze souboru CV jako příloha.

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání náborového procesu, nejdéle však 12 měsíců od obdržení žádosti. S vaším souhlasem budou poskytnuté údaje uchovávány pro účely dalšího náboru po dobu nejvýše 24 měsíců od obdržení žádosti.

Profilování
Profilování provádíme pouze za účelem přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizaci používání webových stránek; cookies zejména umožňují rozpoznat zařízení uživatele webových stránek a správně zobrazit webové stránky, přizpůsobené jeho individuálním potřebám.

S kým vaše údaje sdílíme a kam je předáváme
Vaše osobní údaje mohou být na žádost společnosti TASKOPROJEKT předány subjektům zpracovávajícím osobní údaje (např. dodavatelům IT systémů a IT služeb) na základě pověření zpracováním údajů.

Vaše osobní údaje poskytujeme, pokud o to požádají oprávněné státní orgány, zejména organizační složky státního zastupitelství, policie, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele nebo předseda Úřadu pro elektronické komunikace.

Naši dodavatelé sídlí v Polsku a dalších zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), např. v Irsku. Někteří z našich dodavatelů sídlí mimo EHP. V souvislosti s přenosem vašich údajů mimo EHP jsme se ujistili, že naši dodavatelé zaručují vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Tyto záruky vyplývají zejména z povinnosti používat standardní smluvní doložky přijaté Komisí (EU) nebo z účasti v programu „štít na ochranu soukromí“ zavedeném prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.

Cookies umístěné na koncovém zařízení uživatele webových stránek mohou být také používány partnery a třetími stranami spolupracujícími s provozovatelem webových stránek (např. Facebook, Twitter, Google atd.).

Jaká práva máte
Chceme, abyste věděli, že máte právo:

 • přístup k údajům a obdržení jejich kopie. Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo:
  • získat přístup k vašim osobním údajům,
  • získat informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, plánované době uchovávání Vašich údajů nebo kritériích pro stanovení této doby, o Vašich právech podle GDPR a právu podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji těchto údajů, o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a o bezpečnostních opatřeních používaných v souvislosti s přenosem těchto údajů mimo Evropskou unii,
  • získat kopii vašich osobních údajů.
 • opravit (opravit) údaje. Máte právo na opravu a doplnění osobních údajů, které jste poskytli. Můžete to udělat sami na kartě Nastavení (Soukromí). Pokud jde o další osobní údaje, máte právo požadovat, abychom tyto údaje opravili (pokud jsou nesprávné) a doplnili je (pokud jsou neúplné);
 • na výmaz údajů (právo být zapomenut) – pokud podle vašeho názoru neexistuje důvod, abychom vaše údaje zpracovávali, můžete požádat o jejich vymazání. Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud:
  • odvolali jste svůj výslovný souhlas v rozsahu, v jakém byly osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu;
  • našeosobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;
  • jste vznesli námitku proti používání vašich údajů pro marketingové účely;
  • jste vznesli námitku proti používání vašich údajů za účelem vedení statistik o používání webových stránek a průzkumů spokojenosti a námitka byla považována za oprávněnou;
  • ynaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.

I přes žádost o výmaz osobních údajů můžeme v souvislosti s námitkou nebo odvoláním souhlasu uchovávat určité osobní údaje v rozsahu nezbytném pro účely určení, vyšetřování nebo obhajoby nároků. To platí zejména pro osobní údaje, mezi které patří: jméno, příjmení, e-mailová adresa a historie žádostí, které uchováváme za účelem vyřizování stížností a nárokůsouvisejících s využíváním našich služeb.

 • omezení zpracování údajů – můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů pouze na jejich uchovávání nebo výkon činností, které s vámi byly dohodnuty, pokud podle vašeho názoru máme nesprávné údaje o vás nebo je zpracováváme nepřiměřeně, nebo si nepřejete, abychom je vymazali, protože je potřebujete k jejich vytvoření, vyšetřování nebo obhajoba nároků nebo po dobu trvání námitky proti zpracování údajů. Máte právo požadovat omezení používání vašich osobních údajů v následujících případech:
  • pokud zpochybníte správnost vašich osobních údajů – pak omezíme jejich použití na dobu potřebnou k ověření správnosti vašich údajů, nejdéle však na 30 dnů;
  • pokud je zpracování vašich údajů nezákonné a místo vymazání údajů požadujete omezení jejich použití;
  • když vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo použili, ale potřebujete je k vytvoření, uplatnění nebo obhajobě nároků;
  • Pokud vznesete námitku proti používání vašich údajů – pak omezení trvá na dobu potřebnou k posouzení, zda – vzhledem k vaší zvláštní situaci – ochrana vašich zájmů, práv a svobod převažuje nad zájmy, které sledujeme při zpracování vašich osobních údajů.
 • vznést námitku proti zpracování vašich údajů za účelem přímého marketingu. Pokud toto právo uplatníte, přestaneme zpracovávat vaše údaje pro tento účel. Pokud se vaše námitka ukáže jako opodstatněná a nemáme žádný jiný právní základ pro zpracování vašich osobních údajů, vymažeme vaše údaje, proti jejichž použití jste vznesli námitku;
 • k přenosu údajů – máte právo obdržet od nás ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, např.CSV osobní údaje o vás, které jste nám poskytli na základě vašeho souhlasu. Můžete nás také pověřit zasláním těchto údajů přímo jinému subjektu;
 • podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete nám podávat stížnosti, dotazy a žádosti týkající se zpracování vašich osobních údajů a výkonu vašich práv. Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše údaje protiprávně, můžete podat stížnost na PUODO (předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů) se sídlem ul. Stawki 2 ve Varšavě nebo jiný orgán dohledu.

Nezapomeňte, že máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů . Odvolání souhlasu nabývá účinnosti okamžikem odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování, které jsme provedli v souladu se zákonem před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu pro vás nemá žádné negativní důsledky. Může vám však zabránit v dalším používání služeb nebo funkcí, které můžeme legálně poskytovat pouze s vaším souhlasem.

Jak můžete uplatnit svá práva
Chcete-li uplatnit svá práva, zašlete žádost na e-mailovou adresu info@taskoprojekt.com.pl. Nezapomeňte, že před uplatněním vašich práv se budeme muset ujistit, že jste přesně tou osobou, která nám poskytla všechny údaje, tj. budeme vás odpovídajícím způsobem identifikovat.

Pokud nám při výkonu výše uvedených práv vznesete žádost, vyhovíme této žádosti nebo ji odmítneme vyhovět okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud však – z důvodu složitosti žádosti nebo počtu žádostí – nebudeme schopni vaší žádosti vyhovět do jednoho měsíce, vyhovíme jí během následujících dvou měsíců a budeme vás předem informovat o prodlouženílhůty.

Z technických důvodů potřebujeme vždy až 30 dní na aktualizaci nastavení, která jste si vybrali v našich systémech. Proto se může stát, že během aktualizace systému od nás obdržíte e-mail, ze kterého jste se odhlásili.

Staráme se o vaše data
Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů. Webové stránky používají při registraci a přihlašování šifrovaný přenos dat (SSL), který zajišťuje ochranu údajů, které vás identifikují, a významně brání zachycení přístupu k vašemu účtu neoprávněnými systémy nebo osobami.

Cookies
Webové stránky automaticky neshromažďují žádné informace, s výjimkou informací obsažených v souborech cookie.

Cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele webových stránek a jsou určeny pro používání stránek webových stránek. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

Subjektem, který umisťuje cookies na koncové zařízení uživatele webových stránek a získává k nim přístup, je provozovatel těchto webových stránek, společnost TASKOPROJEKT SA, se sídlem ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznaň, Polsko.

Soubory cookie se používají k:

 • přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizace používání webových stránek; zejména tyto soubory umožňují rozpoznat zařízení uživatele webových stránek a správně zobrazit webové stránky, přizpůsobené jeho individuálním potřebám;
 • vytvářet statistiky, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

Webové stránky používají dva základní typy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ cookies jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookies nebo do doby, než je Uživatel vymaže.

Na webových stránkách se používají následující typy souborů cookie:

 • soubory cookie „performance“, které umožňují shromažďování informací o používání webových stránek;
 • „funkční“ cookies, které umožňují „zapamatování“ nastavení zvoleného uživatelem a personalizaci uživatelského rozhraní, např. z hlediska zvoleného jazyka nebo regionu uživatele, velikosti písma, vzhledu webových stránek atd.;

V mnoha případech software používaný pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) umožňuje ve výchozím nastavení ukládání souborů cookie na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou kdykoli změnit nastavenísvých souborů cookie . Tato nastavení mohou být změněna zejména tak, aby zablokovala automatické zpracování souborů cookie v nastavení webového prohlížeče nebo informovala o každém jejich zveřejnění na zařízení uživatele webových stránek. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče) a v souborech nápovědy dostupných v menu prohlížeče.

Provozovatel webových stránek informuje, že omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

Video dohled v prostorách Společnosti
Video dohled ve společnosti zahrnuje: vchody do budov, brány a oblast kolem nich. A slouží k ochraně majetku a zajištění bezpečnosti osob pobývajících ve sledovaném prostoru a k utajení informací, jejichž vyzrazení by mohlo správce vystavit škodě. Zpracování je nezbytné pro realizaci oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. K údajům mohou mít přístup bezpečnostní společnosti za účelem poskytování služeb Správci nebo subjektům k tomu oprávněným ze zákona. Monitorovací záznamy budou uchovávány až do přepsání (v závislosti na velikosti záznamů) až do 30 dnů nebo do právního ukončení soudního řízení. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenos údajů, právo vznést námitku – za podmínek uvedených v ustanoveních GDPR. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, jejich neposkytnutí však brání vstupu do prostor Společnosti.

Osoby vstupující do prostor společnosti
Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, a to pro účely související s registrací osob vstupujících do prostor Společnosti nebo účastnících se výstav v chráněném prostoru. Příjemci vašich údajů mohou být pouze subjekty oprávněné zpracovávat údaje na základě právních předpisů. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenos údajů. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožňuje přístup do prostor Společnosti.

rychlý kontakt